BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022..."

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022..."

Hajnówka, 2017-11-28

GKM. 602. 8 .2017

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu”.

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405) podaje się do publicznej wiadomości informację o:

- opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu”.

Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 202 (w godz. 7.30-15.30) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia z możliwością składania uwag oraz wniosków.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)   w formie pisemnej;

2)   ustnie do protokołu;

3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Hajnówka.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2017-11-30 14:25 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2017-11-30 14:25 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska