BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Hajnówka, dnia 23.11.2012.r.OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas jako Firma T1 S.A.) o powierzchni użytkowej 35,14 m2, nr geodezyjny 1342/4 nr KW BI2P/00008813/7. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę wielorodzinną połączoną z zabudową usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12  Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 86 zł plus 23 % VAT.
Wadium w wysokości 550 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia  24.12.2012r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka  nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium.  Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.
Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201,  w godz. 8.00 - 15.30,  tel. (85) 682-64-51.
 


Burmistrz Miasta
Hajnówka


Data wytworzenia: 2012-11-23 17:17 Autor: Ewa Ławnicka Data publikacji: 2012-11-23 17:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska