BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Hajnówka, dnia 20.05.2013r.    

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

lokalu użytkowego położonego przy ul.M.J.Piłsudskiego 4 lokal nr C w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez DOMUS-DOBRA FIRMA) o łącznej powierzchni użytkowej 19,92 m2 (w tym 13,94 m2 powierzchnia użytkowa lokalu oraz 5,98 m2 pomieszczeń wspólnego użytku), nr geodezyjny 1502/88, nr KW 14497. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę handlowo- usługową.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013r. o godz. 10.00 w lokalu   nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 18,00 zł plus 23 % VAT.
Wadium w wysokości  65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych ) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia  21.06.2013r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka  nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.
Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowe w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201,  w godz. 8.00 - 15.30,  tel. (85) 682-64-51.

Burmistrz Miasta
Hajnówka


Data wytworzenia: 2013-05-21 13:30 Autor: Ewa Ławnicka Data publikacji: 2013-05-21 13:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska