BIP UM Hajnówka

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości miejskiej niezabudowanej położonej w Hajnówce przy ul. J.Filipczuka.

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości miejskiej niezabudowanej położonej w Hajnówce przy ul. J.Filipczuka.

PRZETARG Nr 7/2021

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości miejskiej niezabudowanej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Hajnówka, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę obiektów przemysłowych, składów i magazynów połączone z zabudową usługową,

położonej w Hajnówce przy ul. J.Filipczuka,

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00038819/8, oznaczonej numerem geodezyjnym

1/193 o powierzchni 3534 m2

cena wywoławcza 105.000,00 zł + VAT (23 %)

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 19 stycznia 2022 R. O GODZ. 10.00

 

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 stycznia 2022 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682-64-48.

Hajnówka 09.12.2021 r.

Burmistrz Miasta

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-12-10 09:57 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2021-12-10 09:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska