BIP UM Hajnówka

PRZETARG Nr 4/2012 na sprzedaż na własność nieruchomości

PRZETARG Nr 4/2012 na sprzedaż na własność nieruchomości

PRZETARG Nr 4/2012

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza  

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe położonej w Hajnówce przy ul. Wiosennej 1, oznaczonej numerem geodezyjnym:

3111 o pow. 912 m2

Cena wywoławcza 67.661 zł + VAT (23 %)  

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 489,00 zł


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.) upłynął.
    Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.
    Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

 


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 29 listopada 2012 R. O GODZ. 13:00


W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 listopada 2012 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 215 tel. 682 64 47, 682 64 48.


Hajnówka 17.10.2012 r.               

 Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2012-10-18 16:17 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2012-10-18 16:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska