BIP UM Hajnówka

PRZETARG Nr 5/2022

PRZETARG Nr 5/2022

PRZETARG Nr 5/2022

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę przemysłowo-usługową, oddaną w dzierżawę, zabudowaną stacją bazową telefonii komórkowej stanowiącą własność dzierżawcy

położonej w Hajnówce przy ul. Białostockiej,

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00022753/2, oznaczonej numerem geodezyjnym:

1/92 o pow. 736 m2

- cena wywoławcza 160.000,00 zł + VAT (23 %)

Na rzecz nabywcy przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa na nieruchomości położonej w Hajnówce w rejonie ulicy Białostockiej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1/93 o powierzchni 0,0496 ha.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 18 października 2022 R. O GODZ. 1000

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 października 2022 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682-64-47, 682-64-48.

Hajnówka 06.09.2022 r.

Burmistrz Miasta

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-09-07 10:21 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-09-07 10:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska