BIP UM Hajnówka

PRZETARG Nr 6/2022

PRZETARG Nr 6/2022

PRZETARG Nr 6/2022

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza  
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości miejskiej niezabudowanej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Hajnówka, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę obiektów przemysłowych, składów i magazynów połączone z zabudową usługową,

położonej w Hajnówce przy ul. J.Filipczuka,

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00038819/8, oznaczonej numerem geodezyjnym

1/193 o powierzchni 3534 m2      
cena wywoławcza 102.000,00 zł + VAT (23 %)
 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 16 stycznia  2023 R. O GODZ. 10.00

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 stycznia 2023 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218  (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 48.

Hajnówka 22.11.2022 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2022-11-23 14:24 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2022-11-23 14:24 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-25 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka