BIP UM Hajnówka

PRZETARG USNTY NIEOGRANICZONY - na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich

PRZETARG USNTY NIEOGRANICZONY - na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich

PRZETARG Nr 7/2013

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich przeznaczonych pod zabudowę garażową położonych w Hajnówce przy ul. Lipowej, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

2190/38 o pow. 19 m2

Cena wywoławcza 1.338 zł + VAT (23 %)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 489,00 zł

2190/45 o pow. 19 m2

Cena wywoławcza 1.338 zł + VAT (23 %)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 489,00 zł

Nieruchomości będąca przedmiotem przetargu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 28 czerwca 2013 R. O GODZ. 11:00

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 czerwca 2013 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 215 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 20.05.2013 r. Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2013-05-20 15:07 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2013-05-20 15:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska