BIP UM Hajnówka

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich niezabudowanych przy ul. Lipowej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich niezabudowanych przy ul. Lipowej

PRZETARG Nr 11/2019

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich niezabudowanych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z urządzeniami towarzyszącymi (m.in. garażami)

położonych w Hajnówce przy ul. Lipowej,

dla których w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00017950/5, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

2190/42 o pow. 19 m2

- cena wywoławcza 2.900,00 zł + VAT (23 %)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 765,00 zł

2190/41 o pow. 19 m2

- cena wywoławcza 2.900,00 zł + VAT (23 %)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 765,00 zł

2190/40 o pow. 19 m2

- cena wywoławcza 2.900,00 zł + VAT (23 %)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 765,00 zł

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 06 lutego 2020 R. O GODZ. 1100

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 03 lutego 2020 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 12.12.2019 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2019-12-12 14:02 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2019-12-12 14:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska