BIP UM Hajnówka

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym

PRZETARG Nr 16/2013

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza  

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym (o pow. użytkowej 102,60 m2) i budynkiem gospodarczym położonej w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 44 A, oznaczonej numerem geodezyjnym:

1473 o pow. 1108 m2

Cena wywoławcza 39.000 zł + VAT (zwolniony)  

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 2.088,00 zł

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.) upłynął.
    Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.
    Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 12 grudnia 2013 R. O GODZ. 11:00

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 09 grudnia 2013 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218  (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 215 tel. 682 64 47, 682 64 48.


Hajnówka 06.11.2013 r.                         

 Burmistrz Miasta

 


Data wytworzenia: 2013-11-06 15:30 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2013-11-06 15:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-11-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska