BIP UM Hajnówka

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej

PRZETARG Nr 8/2016
Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej jako prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku administracyjnego

położonej w Hajnówce przy ul. A.Krajowej 3
oznaczonej numerem geodezyjnym
1410/116 o pow. 1783 m2

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00035277/5,

cena wywoławcza 540.400,00 zł + VAT (zwolniony)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 3.255,00 zł


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) upłynął.
Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 27 stycznia 2017 R. O GODZ. 11:00

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 stycznia 2017 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 22.11.2016 r. Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2016-11-22 14:48 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-11-22 14:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska