BIP UM Hajnówka

Rejestr mieszkańców

Rejestr mieszkańców

Rejestr prowadzi:

Referat Społeczno-Administracyjny

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

II piętro, pokój Nr 213

telefon: 85-682-21-97


 

Sposób udostępniania:

Podstawowe informacje:

Sprawa dotyczy udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Kogo dotyczy:

Podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny, z którego wynika potrzeba uzyskania danych jednostkowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udostępnienie danych.
 2. Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.
 3. Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych.
 4. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty z tytułu opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 5. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Czas realizacji:

W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Opłaty:

 1. Tytuł płatności: Opłata za udostępnienie danych (dotyczy jednej osoby) z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL
  Kwota: 31 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  Kwota: 17 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • za udostępnienie danych
   • kartą płatniczą  lub gotówką w kasie Urzędu (parter pokój nr 13, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa  10:30-11:30)
  • opłata skarbowa
   • kartą płatniczą  lub gotówką w kasie Urzędu (parter pokój nr 13, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa  10:30-11:30)

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

Podstawa prawna prowadzenia rejestru i sposób udostępniania:

 1. Informacje udostępniane są na wniosek, w trybie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.).
 2. Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1212).
 3. Wniosek do pobrania poniżej.
 4. Informacje zawarte w rejestrze objęte są ochroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Data wytworzenia: 2021-08-12 13:31 Autor: Elżbieta Prokopiuk Data publikacji: 2021-08-12 13:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska