BIP UM Hajnówka

Transmisja obrad XLIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 marzec 2023r.

Transmisja obrad XLIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 marzec 2023r.

Transmisja obrad XLIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 marzec 2023 roku godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Ślubowanie Pani Teresy Czemerych.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad XL, XLI, XLII sesji.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 21 stycznia 2023 roku do 06 marca 2023 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2022 rok.
 8. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli działalności statutowej i finansowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce.
 9. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli rozliczeń dotacji przyznawanych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,
  3. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,
  5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2023 rok,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka,
  7. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka,
  8. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Hajnówka,
  9. zmiany uchwały nr XLI/327/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka,
  10. określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2024 rok,
  11. zmiany uchwały nr XLI/325/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka,
  12. zmiany Uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej,
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  14. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  15. zmiany uchwały nr II/4/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Hajnówka,
  16. zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka,
  17. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2023 r.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 


Załączniki do pobrania


Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Hajnówka informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Hajnówka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 2180, fax. 85 674 37 46 email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta Hajnówka w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Hajnówka można skontaktować się pod adresem email: iod@hajnowka.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miasta Hajnówka- przetwarzane są w celu realizacji przez Radę zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady miasta i posiedzenia tej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów miasta i komisji rady miasta.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub  przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
 8. Ma pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Pana/Pani dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Data wytworzenia: 2023-03-29 12:33 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2023-03-29 12:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska