BIP UM Hajnówka

Transmisja obrad XX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 22 lipca 2020r.

Transmisja obrad XX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 22 lipca 2020r.

Obrady XX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 22 lipca 2020 r. godz. 10.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji XV,XVI,XVII, XVIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 6 lutego 2020r. do 30 czerwca 2020r.

6. Sprawozdanie z z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka w 2019 roku.

7. Sprawozdanie z realizacji" Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2019 rok.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka za 2019r.

11. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019r.

12. Sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej w 2019 r. na podstawie planu pracy komisji na 2019r.

13. Informacja w sprawie działań podjętych przez Gryfskand Sp. z o.o na rzecz ograniczenia emisji gazów i pyłów do atmosfery.

14. Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2019:

     14.1. przedstawienie raportu,

     14.2. debata nad raportem,

     14.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka wotum zaufania.

15. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.

16. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2019 rok.

17. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2019 roku.

18. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok

      18.1. przedstawienie sprawozdań,

      18.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019r.,

      18.3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Nr 1/20 z dnia 25 maja 2020r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2019r. i Nr 2/20 z dnia 25 maja 2020r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

      18.4. przedstawienie opinii komisji stałych,

      18.5. dyskusja,

      18.6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Nr 1/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2019 rok,

      18.7. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2019 r.

      18.8. przedstawienie opinii komisji stałych,

      18.9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,

      18.10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

     19.1.przyjęcia stanowiska dotyczącego opracowywanego planu urządzania lasu dla Puszczy Białowieskiej na lata 2022-2031 oraz aneksu do aktualnego planu urządzania lasu,

     19.2.planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2020 r.,

     19.3.przyjęcia oceny zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Hajnówka za rok 2019,

     19.4. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska Hajnówka,

     19.5. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2020/2021,

     19.6. regulaminu korzystania z Parku Miejskiego oraz skweru plutonowego Bolesława Bierwiaczonka i skweru im. dr Dymitra Wasilewskiego w Hajnówce

     19.7. zmian w budżecie miasta Hajnówka na 2020 rok,

     19.8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-2030,

     19.9. ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ,

     19.10. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,

     19.11. skargi mieszkańca na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,

     19.12.podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale VI/40/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz w uchwale Nr    XII/94/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale VI/40/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,

     19.13.zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok.

20. Wnioski i oświadczenia radnych.

21. Odpowiedzi na wnioski.

22. Zamknięcie obrad.

 

Załączniki do pobrania

 


 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Hajnówka informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Hajnówka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 2180, fax. 85 674 37 46 email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta Hajnówka w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Hajnówka można skontaktować się pod adresem email: iod@hajnowka.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miasta Hajnówka- przetwarzane są w celu realizacji przez Radę zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady miasta i posiedzenia tej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów miasta i komisji rady miasta.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

5.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

6.Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub  przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.

7.Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

8. Ma pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Pana/Pani dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


Data wytworzenia: 2020-07-22 09:49 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2020-07-22 09:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska