BIP UM Hajnówka

Transmisja obrad XXIX sesji Rady Miasta Hajnowka dnia 29 września 2021r.

Transmisja obrad XXIX sesji Rady Miasta Hajnowka dnia 29 września 2021r.

Obrady XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka zwołane  na dzień 29 września 2021 roku godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXVI, XXVII i XXVIII sesji.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 8 czerwca 2021 r. do 9 września 2021 r.

 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2021 roku.

 7. Raport z wykonania programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026 za lata 2017-2020.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2021 rok,

  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka
   na lata 2021-2030,

  3. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

  4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2021/2022,

  5. powołania Klubu Integracji Społecznej i powierzenia jego prowadzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce,

  6. przyjęcia rezygnacji i odwołania radnej ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka,

  7. uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka,

  8. przyjęcia stanowiska w sprawie projektowanych zmian zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

  9. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Hajnówka.

 9. Wnioski i oświadczenia radnych.

 10. Odpowiedzi na wnioski.

 11. Zamknięcie obrad.

 

 


PROTOKÓŁ DO POBRANIA:

pdf Protokół Nr XXIX/21 - zanonimizowany.pdf [300 KB]


 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Hajnówka informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Hajnówka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 2180, fax. 85 674 37 46 email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta Hajnówka w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Hajnówka można skontaktować się pod adresem email: iod@hajnowka.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miasta Hajnówka- przetwarzane są w celu realizacji przez Radę zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady miasta i posiedzenia tej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów miasta i komisji rady miasta.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

5.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

6.Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub  przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.

7.Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

8. Ma pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Pana/Pani dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


Data wytworzenia: 2021-09-29 14:24 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2021-09-29 14:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska