BIP UM Hajnówka

Transmisja z obrad XLVII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 2 sierpnia 2023r.

Transmisja z obrad XLVII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 2 sierpnia 2023r.

Obrady XLVII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 2 sierpnia 2023 roku godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia wniosku Pana Adama Iwańczuka dotyczącego rozpoznania pracy Dyrektora Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce,
  2. wniosku Pana Adama Iwańczuka z dnia 06.06.2023 r. dot. przygotowania uchwały przez Radę Miasta Hajnówka,
  3. wniosku Pana Adama Iwańczuka z dnia 12.06.2023 r. w sprawie zmiany zapisów regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 89/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 października 2021 roku,
  4. skargi na radną Rady Miasta Hajnówka,
  5. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce,
  6. przyjęcia stanowiska dot. wycinki drzew pod inwestycje miejskie,
  7. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji,
  8. powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.
 4. Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Hajnówka informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Hajnówka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 2180, fax. 85 674 37 46 email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta Hajnówka w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Hajnówka można skontaktować się pod adresem email: iod@hajnowka.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miasta Hajnówka- przetwarzane są w celu realizacji przez Radę zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady miasta i posiedzenia tej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów miasta i komisji rady miasta.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub  przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
 8. Ma pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Pana/Pani dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Data wytworzenia: 2023-08-02 11:54 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2023-08-02 11:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska