BIP UM Hajnówka

Transmisja z obrad XXXI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 24 listopada 2021r.

Transmisja z obrad XXXI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 24 listopada 2021r.

Porządek Obrad XXXI sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 8.10.2021 r. do 05.11.2021 r.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2020/2021.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu
  2. zmiany jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,
  3. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. zmian w budżecie miasta na 2021 rok,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2021-2030,
  6. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
  7. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka
  8. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  9. zmiany Uchwały Nr XII/90/2019 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz ulg i zwolnień w korzystaniu z usług przewozowych na terenie miasta Hajnówka.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Odpowiedzi na wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Załączniki do pobrania:

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Hajnówka informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Hajnówka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 2180, fax. 85 674 37 46 email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta Hajnówka w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Hajnówka można skontaktować się pod adresem email: iod@hajnowka.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miasta Hajnówka- przetwarzane są w celu realizacji przez Radę zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady miasta i posiedzenia tej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów miasta i komisji rady miasta.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

5.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

6.Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub  przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.

7.Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

8. Ma pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Pana/Pani dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


Data wytworzenia: 2021-11-24 12:28 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2021-11-24 12:28 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska