BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr V/34/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 marca 2015r.

UCHWAŁA Nr V/34/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 marca 2015r.

UCHWAŁA Nr V/34/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku


Na podstawie art. 12 § 4,10,11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, poz. 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) na wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy  się odrębne  obwody głosowania dla  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, ustala się ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji
wyborczych jak niżej:
1) Szpital-obwód głosowania  nr 13 z siedzibą w sali  konferencyjnej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce przy ul. Lipowej 190,
2) Szpital-obwód głosowania nr 14 z siedzibą w świetlicy Zakładu  Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 20,
3) Areszt Śledczy-obwód głosowania nr 15 z siedzibą  w Areszcie Śledczym w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 67.
§ 2. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka, stronie internetowej  miasta Hajnówka, a także przekazana Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-03-26 12:44 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-03-26 12:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska