BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XII/93/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/93/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XII/93/19
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu
niepieniężnego


Na postawie § 7 ust. 2 uchwały Nr XIV/115/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 2357) Rada Miasta uchwala, co następuje:


§ 1. Opiniuje pozytywnie wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka położonej w Hajnówce w rejonie ulicy Szosa Kleszczelowskiej,   oznaczonej   numerem   geodezyjnym   160/2   o   pow. 2,3944 ha, dla której jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim   IX   Zamiejscowy   Wydział   Ksiąg   Wieczystych z siedzibą w Hajnówce księga wieczysta KW Nr BI2P/00001492/1 o wartości netto 32.000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-12-04 09:26 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2019-12-04 09:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska