BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XII/96/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/96/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/96/19
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych na terenie miasta Hajnówka


Na  podstawie  art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506,  poz. 1309,  poz.1696,  poz. 1816)  po  dokonaniu  konsultacji  z mieszkańcami  miasta  Hajnówka  - uchwala się, co następuje:


§ 1. Znosi się jednostki pomocnicze miasta Hajnówka:
1) Osiedle Nr 1 w Hajnówce,
2) Osiedle Nr 2 w Hajnówce,
3) Osiedle Nr 3 w Hajnówce,
4) Osiedle Nr 4 w Hajnówce,
5) Osiedle Nr 5 w Hajnówce.


§ 2. Tracą moc uchwały:
1) Nr  VII/55/15  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  24 czerwca  2015 r.  w sprawie  określenia  numerów  i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2212),
2) Nr  VII/56/15  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  24 czerwca  2015 r.  w sprawie  określenia  zasad  i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2213),
3) Nr  VII/57/15  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  24 czerwca  2015 r.  w sprawie  uchwalenia  Statutów  Osiedli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2214).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-12-04 09:29 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-12-04 09:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska