BIP UM Hajnówka

Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 roku

Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 roku

Uchwała Nr XII/97/19
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr II/4/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie
powołania komisji stałych Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309,  poz. 1696, poz. 1815 )  § 16 ust. 1 załącznika do uchwały uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz.
1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz.2627 z 2011 r. Nr 68, poz. 781, z 2018 r. poz. 4408, z 2019 r. poz. 2035) Rada Miasta uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale nr II/4/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Hajnówka  § 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Grażyna Pawluczuk.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-12-04 11:26 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-12-04 11:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska