BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XIII/75/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/75/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/75/11
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr  153,  poz. 1271,  Nr  214,  poz.  1806,  z 2003  r.  Nr  80,  poz.  717,  Nr  162,  poz.  1568, z 2004  r.  Nr  102,  poz.  1055,  Nr  116,  poz.  1203,  Nr  167,  poz.  1759,  z 2005  r.  Nr  172,  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr  138,  poz.  974,  Nr  173,  poz.  1218,  z 2008  r.  Nr  180,  poz.  1111,  Nr  223,  poz.  1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa  się  następujące  stawki  podatku  od  nieruchomości  obowiązujące  na  terenie Miasta Hajnówka:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  – 19,31  zł od  1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych  przez  podmioty  udzielające  tych  świadczeń  - 3,54 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych,  związanych  funkcjonalnie  z budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi, oraz garaży wolnostojących  i zespołów  garażowych  – 5,07  zł od  1 m²  powierzchni użytkowej,
f) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku
publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego,  innych  niż  wymienione  w lit. e  - 7,33 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/244/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  /Dziennik  Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 273, poz. 3382/.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.


 
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2011-12-05 10:07 Autor: Mikołaj Kiendyś Data publikacji: 2011-12-05 10:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska