BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XIII/76/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/76/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/76/11
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001  r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych  (Dz.U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613,  Nr  96,  poz.  620,  Nr  225,  poz.  1461,  Nr  226,  poz.  1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Określa  się  następujące  stawki  podatku  od  środków  transportowych  obowiązujące  na  terenie  Miasta
Hajnówka:
1) od   samochodu   ciężarowego,   o którym   mowa   w art.   8 pkt   1 ustawy   o podatkach   i opłatach   lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 521 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 990 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.121 zł;
2) od  samochodów  ciężarowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt  2 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych z zawieszeniem   pneumatycznym   lub   zawieszeniem   uznanym   za   równoważne   o dopuszczalnej   masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi - dwie - 667 zł,
b) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton o liczbie osi - trzy - 603 zł,
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 23 tony o liczbie osi - trzy - 772 zł,
d) równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi - trzy - 1.195 zł,
e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton o liczbie osi - cztery i więcej - 1.232 zł,
f) równej lub wyższej niż 29 tony o liczbie osi - cztery i więcej - 1.934 zł;
3) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton o liczbie osi - dwie - 1.485 zł,
b) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton o liczbie osi - trzy - 965 zł,
c) równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 23 tony o liczbie osi - trzy - 1.238 zł,
d) równej lub wyższej niż 23 tony o liczbie osi - trzy - 1.844 zł,
e) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton o liczbie osi - cztery i więcej - 1.934 zł,
f) równej lub wyższej niż 29 tony o liczbie osi - cztery i więcej - 2.784 zł;
4) od  ciągników  siodłowych  i balastowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt  3 ustawy  o podatkach  i opłatach lokalnych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej  masie  całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 870 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.050 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.484 zł;
5) od  ciągników  siodłowych  i balastowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt  4 ustawy  o podatkach  i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton o liczbie osi - dwie - 702 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton o liczbie osi - dwie - 1.520 zł,
c) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton o liczbie osi - dwie - 1.653 zł,
d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton o liczbie osi - trzy i więcej - 1.458 zł,
e) równej lub wyższej niż 40 ton
- o liczbie osi - dwie - 1.846 zł,
- o liczbie osi - trzy i więcej - 2.014 zł;
6) od  ciągników  siodłowych  i balastowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt  4 ustawy  o podatkach  i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton o liczbie osi - dwie - 990 zł,
b) równej lub wyższej niż 25 ton , a mniej niż 31 ton o liczbie osi - dwie - 2.100 zł,
c) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton o liczbie osi - dwie - 2.195 zł,
d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton o liczbie osi - trzy i więcej - 2.014 zł,
e) równej lub wyższej niż 40 ton
- o liczbie osi - dwie - 2.725 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej - 2.842 zł;
7) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.  8 pkt  5 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  które  łącznie z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton  /z  wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/ - 321 zł;
8) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem
pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za  równoważne  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu pojazdów  /z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku rolnego/:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton o liczbie osi - jedna - 259 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton o liczbie osi - jedna - 488 zł,
c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton o liczbie osi - dwie - 309 zł,
d) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 ton o liczbie osi - dwie - 733 zł,
e) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż 38 ton o liczbie osi - dwie - 1.014 zł,
f) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton o liczbie osi - trzy i więcej - 808 zł,
g) równej lub wyższej niż 38 ton
- o liczbie osi - dwie - 1.372 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.123 zł;
9) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  6 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  z innym systemem  zawieszenia  osi  jezdnych  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  /z  wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton o liczbie osi - jedna - 364 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton o liczbie osi - jedna - 673 zł,

c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton o liczbie osi - dwie - 494 zł,
d) równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 ton o liczbie osi - dwie - 1.014 zł,
e) równej lub wyższej niż 33 ton, a mniej niż 38 ton o liczbie osi - dwie - 1.540 zł,
f) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton o liczbie osi - trzy i więcej - 1.123 zł,
g) równej lub wyższej niż 38 ton
- o liczbie osi - dwie - 2.026 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.527 zł;
10) od  autobusów,  o których  mowa  w art.  8 pkt.  7 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych  o ilości  miejsc  do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 965 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.809 zł;
2. Stawki  podatku  od  środków  transportowych  wyprodukowanych  w roku  2007  i nowszych  wyposażonych w katalizator spalin określa się w wysokości:
a) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1
- lit. a) - 458 zł,
- lit. b) - 929 zł,
- lit. c) - 1.062 zł,
b) od środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt. 4
- lit. a) - 844 zł,
- lit. b) - 1.014 zł,
- lit. c) - 1.424 zł,
c) od środków transportowych, o których mowa ust. 1 pkt. 10
- lit. a) - 905 zł,
- lit. b) - 1.750 zł.
§ 2. Traci  moc  uchwała  Nr  XXX/172/09  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  27  października  2009  r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 223, poz. 2572/.
§ 3. Uchwała   wchodzi   w życie   po   upływie   14   dni   od   dnia   jej   ogłoszenia   w Dzienniku   Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

 
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2011-12-05 10:12 Autor: Mikołaj Kiendyś Data publikacji: 2011-12-05 10:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska