BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XIV/93/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011r.

UCHWAŁA NR XIV/93/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011r.

UCHWAŁA NR XIV/93/11

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówki do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Miejską Hajnówka.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz.1281) oraz na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz.1206) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania związanych z uczestnictwem uczniów, zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka, w nauce religii prowadzonej przez Kościół Ewangelicko – Augsburski.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Hajnówka do zawarcia z Gminą Białystok porozumienia w sprawie realizacji powierzonych zadań oraz określenia zasad udziału Gminy Miejskiej Hajnówka w kosztach tych zadań.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2015-06-08 12:02 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-06-08 12:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska