BIP UM Hajnówka

Uchwała nr XLVI/368/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 czerwca 2023 r.

Uchwała nr XLVI/368/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR XLVI/368/23
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka wotum zaufania


Na  podstawie  art. 28aa  ust. 9 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z 2023 r.  poz. 40, poz. 572.) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2022 postanawia się nie udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2023-07-05 11:21 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2023-07-05 11:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-05 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk