BIP UM Hajnówka

Uchwała nr XLVI/369/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28.06.2023 r.

Uchwała nr XLVI/369/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28.06.2023 r.

UCHWAŁA NR XLVI/369/23
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2022 rok


Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt 4 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  2023 r. poz. 40, poz. 103, poz. 572) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1634,  poz. 1692,  poz. 1725,  poz.1747,  poz. 1768,  poz. 1964,  poz. 2414,  z 2023 r.  poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803) uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2023-07-05 11:27 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2023-07-05 11:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-05 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk