BIP UM Hajnówka

Uchwała nr XLVI/374/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28.06.2023 r.

Uchwała nr XLVI/374/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28.06.2023 r.

UCHWAŁA NR XLVI/374/23
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 28 czerwca 2023 r.


w sprawie ograniczenia na terenie miasta Hajnówka godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  art. 40 ust. 1,  art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2023 r.  poz. 40,  poz. 103,  poz. 572)  oraz  art. 12 ust. 4 ustawy  z dnia  26 października 1982 r.  o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz. U.  z 2023 r.  poz. 165,  poz. 240, poz. 535, poz. 803) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie miasta Hajnówka ogranicza się godziny nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży między godziną 22°° a 6°°.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
   


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2023-07-05 11:46 Autor: Ewa Jarmoc Data publikacji: 2023-07-05 11:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-05 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk