BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXI/141/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r.

UCHWAŁA Nr XXI/141/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r.

UCHWAŁA Nr XXI/141/16
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716, poz.1579), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  o  podatku  rolnym  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  617,  poz.1579)  oraz  art.  6  ust.  9  ustawy  z  dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz.374, poz.1579) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa  się  wzór  informacji  w  sprawie  podatku  od  nieruchomości,  rolnego,  leśnego sporządzony na  formularzu INRL-1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości  sporządzony  na  formularzu  DN-1 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  rolny  sporządzony  na  formularzu  DR-1  stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa  się  wzór  deklaracji  na  podatek  leśny  sporządzony  na  formularzu  DL-1  stanowiący załącznik nr  4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała nr XI/92/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  podatkowych  (Dz.Urz.Woj.Podl.  z  2015r. poz.442)
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 7. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  1  stycznia  2017r.  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-11-02 14:58 Autor: Elżbieta Żornaczuk Data publikacji: 2016-11-02 14:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska