BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA nr XXII/144/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2016r.

UCHWAŁA nr XXII/144/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2016r.

UCHWAŁA nr XXII/144/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego

Na postawie § 7 ust. 2 Uchwały Nr XIV/115/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Podl. Z 2016 r. poz. 2357) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce w postaci prawa własności nieruchomości budynku przepompowni ścieków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów położonej w Hajnówce przy ul. Jana Filipczuka, oznaczonej numerem geodezyjnym 1/138 i 1/187 o łącznej powierzchni 0,1487 ha, dla której jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce Księga Wieczysta KW Nr BI2P/00038819/8 o wartości netto 33 700 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-12-02 12:15 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2016-12-02 12:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska