BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXII/169/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/169/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/169/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie przekazania majątku Gminy Miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce


Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ .1 Wyraża zgodę na przekazanie na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce niezabudowanej nieruchomości miejskiej położonej w Hajnówce przy ul. A. Krajowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1056/144 o pow. 0,0937 ha, dla której jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce Księga Wieczysta KW Nr BI2P/00012294/3 o wartości 76 000 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
§ .2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówki.
§ .3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wiceprzewodniczący Rady

Piotr MarkiewiczUzasadnienie
do uchwały w sprawie przekazania majątku Gminy Miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce.Nieruchomość położona w Hajnówce przy ul. A.Krajowej oznaczona numerem geodezyjnym 1056/144 o pow. 0,0937 ha, stanowi własność Gminy Miejskiej Hajnówka i obecnie nie jest użytkowana. Jest to działka o szer. ok. 8 m znajdująca się pomiędzy działką zabudowaną sklepem Fachowiec i działką zabudowana Domem Pogrzebowym.
W celu regulacji parametrów technicznych działek stanowiących własność Gminy Miejskiej (1056/39, 1056/41, 1056/143) i będącej w użytkowaniu wieczystym PUK sp. z o.o. (1410/121) działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1056/144 należy przekazać na rzecz PUK, w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.


Data wytworzenia: 2012-12-04 22:20 Autor: Urszula Tokarczuk Data publikacji: 2012-12-04 22:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska