BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXIII/171/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r

UCHWAŁA NR XXIII/171/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r

UCHWAŁA NR XXIII/171/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce wygaśniętego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 11 Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Wyborcza – Ziemia HajnowskaNa podstawie art. 194 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca  1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2010 r. Nr 176 , poz. 1190 , z 2011 r. Nr 34 , poz. 172) i w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) Rada Miasta uchwala co następuje :

§1. Stwierdza się wstąpienie w skład  Rady Miasta  Hajnówka  w miejsce Pana Eugeniusza Saczko - Pana Jerzego Charytoniuk kandydata z okręgu wyborczego Nr 1 z listy Nr 11 Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Wyborcza – Ziemia Hajnowska, który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
§2.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka  a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Hajnówka .
 § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wiceprzewodniczący Rady
      Piotr Markiewicz


Data wytworzenia: 2013-01-11 19:10 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-01-11 19:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska