BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXIII/179/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/179/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

 UCHWAŁA  Nr XXIII/179/12
 RADY  MIASTA  HAJNÓWKA
 z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.


Na   podstawie   art.4¹   ust.1,   2   i   5   ustawy   z   dnia   26   października   1982r.o   wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  z 2012r. poz. 1356) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz preliminarz wydatków z funduszu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie na rok 2013, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2
Uchwala   się  zasady   wynagradzania   członków   Miejskiej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych w Hajnówce stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3
Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w preliminarzu wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


     
                                                                                           Przewodnicząca Rady
      Alla Gryc


Data wytworzenia: 2012-12-31 08:20 Autor: Joanna Wróbel Data publikacji: 2012-12-31 08:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska