BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXIII/182/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/182/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/182/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia  27 grudnia 2012 r.
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012 -2016 z perspektywą do 2019 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r.
poz. 567) oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25,poz. 150,  Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr
199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, 
Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012, poz.460) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Hajnowskiego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
1.Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012 -2016 z perspektywą do 2019 roku” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się prognozę oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012 -2016 z perspektywa do 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  
2.Traci moc uchwała Nr XVIII/106/ 04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2012.   
3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady  
Alla Gryc


Data wytworzenia: 2013-05-13 10:23 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2013-05-13 10:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska