BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXIII/184/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR  XXIII/184/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2012  r.

w sprawie  planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2013 r.Na podstawie § 3 Regulaminu  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka / Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz.2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz. 2627, z 2011 r. Nr 68, poz.780/ Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.Ustala się plan pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2013 rok jak niżej:
1.I półrocze
1) Kontrola realizacji budżetu miasta Hajnówka za 2012 rok. Wypracowanie opinii komisji w sprawie wykonania budżetu miasta i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2012 rok.
2) Kontrola działalności statutowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce oraz  gospodarki finansowej za 2012 r.
2.II półrocze
1) Kontrola działalności statutowej Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce oraz  gospodarki finansowej za 2012 r.
2) Ustalenie planu pracy komisji na 2014 rok.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Alla Gryc


Data wytworzenia: 2013-01-11 19:33 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2013-01-11 19:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska