BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIV/148/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016r.

UCHWAŁA Nr XXIV/148/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016r.

UCHWAŁA Nr XXIV/148/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu gminy oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) oraz art.16 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1984) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Określa się terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu gminy oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu:

 1. zaliczkowe wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego są przekazywane do budżetu półrocznie w terminie 20 dni po zakończeniu półrocza, a za II półrocze – zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego,

 2. zaliczkową wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych za pierwsze półrocze zakład budżetowy dokonuje w takim stosunku procentowym do faktycznie osiągniętych przychodów, w jakim pozostaje roczna planowana wpłata do rocznych planowanych przychodów. Wpłatę zaliczkową za II półrocze ustala się w wysokości wpłaty za I półrocze,

 3. w terminie 30 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) samorządowy zakład budżetowy:

  a) wpłaca do budżetu nadwyżkę środków obrotowych, w sytuacji gdy plan finansowy zakładu nie przewiduje wpłaty do budżetu,

  b) wpłaca do budżetu różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku, jeśli plan finansowy zakładu przewidywał wpłaty zaliczkowe,

 4. w przypadku gdy zaliczkowe wpłaty, o których mowa w pkt 2, zostaną przekazane w kwotach wyższych niż należne, nadpłacone wpłaty zaliczkowe podlegają zaliczeniu na poczet wpłat roku następnego lub zwrotowi w przypadku złożenia wniosku o ich zwrot.

§ 2. Uchwałę stosuje się do samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę Miejską Hajnówka:

 1. Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce,

 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce,

 3. Park Wodny w Hajnówce.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2017-01-02 11:42 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2017-01-02 11:42 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska