BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIV/156/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016r.

UCHWAŁA Nr XXIV/156/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016r.

UCHWAŁA Nr XXIV/156/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego

Na postawie § 7 ust. 2 uchwały Nr XIV/115/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2016 r. poz. 2357) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka położonej w Hajnówce przy ul. Szosa Kleszczelowska, oznaczonej numerem geodezyjnym 135/1 o pow. 0,9361 ha i 160/3 o pow. 1,3080 ha, dla której jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce księga wieczysta KW Nr BI2P/00020675/7 o wartości netto 8.898.220,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych) w tym:

1) wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej – 7.032.000,00 zł,

2) wartość rynkowa maszyn, urządzeń i pojazdów - 1.866.220,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


 


Data wytworzenia: 2016-12-30 14:31 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-12-30 14:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska