BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIV/181/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021r.

UCHWAŁA Nr XXIV/181/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021r.

UCHWAŁA NR XXIV/181/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713,  poz. 1378)  oraz  art. 21 ust. 1 pkt 2,  ust. 3 ustawy  z dnia  21 czerwca  2001 r.  o ochronie  praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ) Rada
Miasta Hajnówka uchwala co następuje:
§ 1. W  załączniku  do  uchwały  NR  XXI/154/20  Rady  Miasta  Hajnówka  z dnia  28 października  2020r. w sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Miejskiej Hajnówka w rozdziale 6 w § 11 uchyla się ust.6
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  daty  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Walentyna Pietroczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-03-16 10:21 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2021-03-16 10:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska