BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIV/182/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021

UCHWAŁA Nr XXIV/182/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021

UCHWAŁA NR XXIV/182/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713,  poz. 1378) oraz  z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z  2020 r., poz. 638), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce, Hajnowskiego Stowarzyszenia Ochrony  Zwierząt CIAPEK, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Białymstoku, Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Boćkach oraz dzierżawcom obwodów łowieckich  - Koła  Łowieckiego „Żubr” w Hajnówce i Koła Łowieckiego „Puszcza” w Białowieży, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 rok", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2021-03-16 11:04 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2021-03-16 11:04 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska