BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIV/186/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021

UCHWAŁA Nr XXIV/186/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021

UCHWAŁA NR XXIV/186/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie skargi mieszkańca miasta Hajnówka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378) oraz art. 229 pkt. 3, art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2020 r. poz.256,  poz.695, poz.1298,  z 2021 r. poz.54,  poz.187) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W związku z ponowieniem w dniu 11.02.2021 r. skargi Pana ...* na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie jego działalności bez wskazania nowych
okoliczności Rada Miasta Hajnówka podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwale VI/40/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, w uchwale Nr XII/94/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale VI/40/19 Rady  Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce i uchwale Nr XX/149/20 Rady Miasta Hajnówka z  dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale VI/40/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24  kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, w uchwale Nr XII/94/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale VI/40/19 Rady Miasta  Hajnówka z dnia  24  
kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce oraz w uchwale Nr XXI/162/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia  28 października
2020 r. w sprawie skargi mieszkańca miasta Hajnówka.
2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2021-03-16 12:42 Autor: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2021-03-16 12:42 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska