BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIV/189/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021

UCHWAŁA Nr XXIV/189/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021

UCHWAŁA NR XXIV/189/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka dla terenów położonych w rejonie ul. Warszawskiej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz.1378), oraz art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 471, poz 782, poz. 1086 i poz. 1378, z 2021 r. poz. 11), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka dla terenów położonych w rejonie ul.  Warszawskiej, uchwalonego uchwałą Nr X/74/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz.930), którego granice określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny określający granice obszaru do objęcia projektem planu, o którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2021-03-16 13:55 Autor: Jan Dunda Data publikacji: 2021-03-16 13:55 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska