BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXVII/216/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/216/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/216/13
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie przystąpienia do realizacji w ramach umowy partnerskiej międzynarodowego projektu „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do realizacji w ramach umowy partnerskiej projektu „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Alla Gryc


Data wytworzenia: 2013-07-02 15:28 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2013-07-02 15:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-07-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska