BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXVIII/217/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/217/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/217/13
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 czerwca 2013 roku


sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego  Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1

Gmina Miejska Hajnówka wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Zielone Miasto - poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Hajnówka” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do kwoty 5.770.000,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy).

§ 2

W przypadku umieszczenia projektu, o którym mowa w § 1 na liście rankingowej i otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania wyraża się zgodę na zabezpieczenie w budżecie Gminy Miejskiej Hajnówka środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Alla Gryc


Data wytworzenia: 2013-07-03 15:27 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2013-07-03 15:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-07-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska