BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXX/224/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2013r.

UCHWAŁA NR XXX/224/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2013r.

UCHWAŁA NR XXX/224/13
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645)   oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów oraz wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetowe  -   58.562.314zł tego:
a) bieżące w wysokości          50.755.567zł,
b) majątkowe w wysokości      7.806.747zł
2) wydatki budżetowe  -    61.129.412zł, z tego:
a) bieżące w wysokości           50.412.603zł
b) majątkowe w wysokości       10.716.809zł
3) deficyt  budżetowy  gminy  w kwocie   2.567.098zł  zostanie  pokryty  przychodami  pochodzącymi  z emisji
papierów wartościowych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  opublikowaniu  w Dzienniku  Urzędowym
Województwa Podlaskiego.


Przewodnicząca Rady
Alla Gryc


Data wytworzenia: 2014-07-24 14:00 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2014-07-24 14:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska