BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXIII/252/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/252/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/252/14
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 8 ust. 1 i art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509) oraz uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia  wieloletniego  programu  wspierania  finansowego  gmin  w zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ( M.P. z 2013 r., poz. 1024) uchwala się, co następuje:
§ 1. Odstępuje  się  od  żądania  zwrotu  wydatków  w zakresie  dożywiania  w formie  posiłku  albo  świadczenia rzeczowego  w postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób  i rodzin  wymienionych  w uchwale  Nr  221 Rady Ministrów  z dnia  10 grudnia  2013 r.  w sprawie  ustanowienia  wieloletniego  programu  wspierania  finansowego gmin  w zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w zakresie  dożywiania”  na  lata  2014-2020  (M.P.  z 2013 r.,  poz. 1024),  jeżeli  dochód  osoby  samotnie  gospodarującej  lub  osoby  w rodzinie  nie przekracza  150%  kryterium dochodowego,  o którym  mowa  w art. 8 ust. 1 pkt  1 i  2 ustawy  z dnia  12 marca  2004 r.  o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.

 
Przewodnicząca Rady
Alla Gryc


Data wytworzenia: 2014-01-24 12:37 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-01-24 12:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska