BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXIV/254/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 19 lutego 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/254/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 19 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XXXIV/254/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia  19 lutego 2014 roku  
 
w sprawie skargi mieszkańca


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 229 pkt. 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz.267) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje skargę Pana Macieja Borkowskiego na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce związaną z remontem budynku położonego w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 42 za bezzasadną w Hajnówce: opracować regulamin dostępu do dokumentów związanych ze
sprawowaniem zarządu nieruchomością wspólną, udzielać informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępniać dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki, jeżeli prawo tego nie zabrania, skutecznie i sprawnie egzekwować usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym, stworzyć procedurę wyczerpującego informowania wspólnot mieszkaniowych dotyczącą podejmowanych decyzji w sprawie zarządu nieruchomości, rozważyć możliwość wprowadzenia praktyki dokumentowania zakończenia robót ulegających zakryciu oraz robot zanikających w postaci protokołu lub
roboczego dziennika budowy.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§ 3.Zobowiązać Przewodniczącą Rady do przekazania uchwały skarżącemu i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

              Przewodnicząca Rady
                  Alla Gryc


Data wytworzenia: 2014-02-24 12:21 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-02-24 12:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska