BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXIV/257/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 19 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/257/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 19 lutego 2014r.

Uchwała Nr XXXIV/257/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 19 lutego 2014
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do przyjęcia  dotacji


Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 10 oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U  z 2013r. poz.594, poz.645, poz. 1318) Rada Miasta uchwala co następuje:

§1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do  686 019,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście złotych) z przeznaczeniem na  realizacje inwestycji pn „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka”.
§2.  Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
         Alla Gryc


Data wytworzenia: 2014-02-21 10:07 Autor: Dariusz Gorustowicz Data publikacji: 2014-02-21 10:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska