BIP UM Hajnówka

WYBORY ŁAWNIKÓW kadencja 2020-2013

WYBORY ŁAWNIKÓW kadencja 2020-2013

KALENDARZ WYBORCZY

 • do dnia 31 maja 2019 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 u.s.p.)

 • do dnia 30 czerwca 2019 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 u.s.p.)

 • najpóźniej w październiku 2019 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 u.s.p.)

 • do dnia 31 października 2019 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 u.s.p (art. 164 § 1 u.s.p.)

 • do dnia 31 grudnia 2019 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczeni do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 u.s.p.).

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zgodnie z art. 162 § 1 u.s.p. kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa ( z wyłączeniem partii politycznych ) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Jak wynika z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693), zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia , do której załącza się dokumenty o których mowa w art. 162 § 2-4 u.s.p.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika stanowi załącznik do wymienionego powyżej rozporządzenia i umożliwia ona uzyskanie jednolitych, wszechstronnych informacji o kandydacie przez wszystkie organy weryfikujące zgłoszenia. Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są również wykorzystywane przez administrację sadu .

Karta zgłoszenia składa się z trzech części:

Część A – wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § 1 pkt. 4 u.s.p) .

Część B – wypełniana przez kandydata – obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej , motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również, do orzekania w którym sądzie jest proponowany (w sądzie rejonowym lub okręgowym) oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych).

Część C - wypełniana przez przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej. Prezes sądu zgłaszający kandydata wypełnia w tej części tylko rubrykę nr 1.

W karcie znajduje się pouczenie, że zgłoszenie które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 §1 u.s.p lub niespełniające wymagań formalnych o których mowa w art. 162 § 2 u.s.p. i rozporządzenia, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie 30 dni.

Zgodnie z art. 162 § 2 u.s.p do zgłaszania kandydatów na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 u.s.p) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U z 2018 r. poz. 986 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawą o KRS”, pobrane samodzielnie druki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art.4 ust. 3 ustawy o KRS, jeśli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.

 • imienną listę osób zgłaszających kandydatów wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób gdy zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 u.s.p). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 u.s.p).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p).

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p).

Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p).

 

LICZBA ŁAWNIKÓW DO WYBORU.

Zgodnie z art.161 § 2 u.s.p prezes sądu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnych gmin najpóźniej trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów.

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku podał liczbę ławników z miasta Hajnówka jak niżej:

1.Sąd Rejonowy w Białymstoku do orzekania:

a) w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 2

b) w sprawach rodzinnych – 1

2.Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim – 4

RAZEM 7 ŁAWNIKÓW

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U z 2019 r. poz. 730) w art. 6 określa podstawy przetwarzania danych osobowych. Tym samym w obecnym stanie prawnym nie ma potrzeby, aby kandydat na ławnika musiał składać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawę przetwarzania jego danych stanowi nie art. 6 ust. 1 lit a, lecz art. 6 ust. 1 lit c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dobrowolne przekazanie w karcie zgłoszenia na ławnika niezbędnych danych osobowych potrzebnych potrzebnych w procesie ubiegania się o objecie funkcji ławnika, a tym samym zainicjowanie z własnej woli procesu leżącego w interesie publicznym i dalsze prowadzenie postępowania przez organy władzy publicznej powoduje, że nie ma potrzeby składania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Karty zgłoszenia kandydata na ławnika, druki można pobierać ze strony internetowej miasta Hajnówka lub w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 (pokój 219 II piętro).

 • Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka do dnia 1 lipca 2019 r. (Rada Miasta Hajnówka na VII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 maja 2019 roku przyjęła, że zgłoszenia dokonane w dniu 1 lipca 2019 r. będzie uznawała za zgłoszenia dokonane z dochowaniem przepisu art. 162 § 1 u.s.p)


Data wytworzenia: 2019-05-31 10:40 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-05-31 10:40 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska