BIP UM Hajnówka

WYBORY ŁAWNIKÓW kadencja 2024-2027

WYBORY ŁAWNIKÓW kadencja 2024-2027

Informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych na kadencję 2020-2023. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023.217 t.j.)

KALENDARZ WYBORCZY

 • do dnia 31 maja 2023 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników,

 • do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników,

 • najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników,

 • do dnia 31 października 2023 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami,

 • do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację.

USTAWA PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH STANOWI, ŻE ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczył 70 lat,

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zgodnie z art. 162 § 1 usp kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru - w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji (tj. 30 czerwca 2023 r.).
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. Nr 121, poz. 693). Do karty zgłoszenia dołącza się dokumenty, o których mowa
w art. 162 § 2 usp, tj:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7a usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Do dnia 31 października 2023 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.

LICZBA ŁAWNIKÓW DO WYBORU

Zgodnie z treścią art. 161 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217) prezes sadu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnych gmin najpóźniej trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów.

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku podał liczbę ławników z miasta Hajnówka jak niżej:

 1. Sad Rejonowy w Białymstoku do orzekania:

  1. w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 3.

Razem – 3 ławników

Dodatkowe informacje

  • Karty zgłoszenia kandydata na ławnika, druki można pobierać ze strony internetowej miasta Hajnówka lub w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 (pokój 219, II piętro)

  • Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka do dnia 30 czerwca 2023 r.

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

 2. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

 4. Lista podpisów obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie miasta Hajnówka zgłaszających kandydata na ławnika.


Data wytworzenia: 2023-05-31 13:43 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2023-05-31 13:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska