BIP UM Hajnówka

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

wniosek

 

Kto może złożyć wniosek:

zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

 

Kto może otrzymać dokument:

wnioskodawca


Opłata skarbowa:

17 zł - płatne w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku

 

Opłata administracyjna:

nie dotyczy

 

Termin załatwiania sprawy:

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminiesiedmiu dni

 

Sposób załatwiania sprawy:

wydanie zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia

 

Miejsce złożenia dokumentów:

sekretariat Urzędu Miasta, pok. nr 207

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Żukowicka-Pełka, pok. 207, tel. 85 682 64 42

 

Tryb odwoławczy:

odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie


Inne informacje:

nie dotyczy

 

Podstawa prawna:

art.217 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.2016.23.j.t.z późn. zm.)


Data wytworzenia: 2017-03-09 11:19 Autor: Anna Lebiedzińska-Łuksza Data publikacji: 2017-03-09 11:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska