BIP UM Hajnówka

Zamówienie na remont elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Tamary Sołoniewicz 7 w Hajnówce

Zamówienie na remont elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Tamary Sołoniewicz 7 w Hajnówce

Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego zapytanie/zamawiającego:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, 17 – 200 Hajnówka- sekretariat
do dnia 29.12.2020r. do godz. 10:00
c.  Wszelkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
d.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, ul. Parkowa 6, 17-200 Hajnówka.

w dniu 29.12.2020r. o godz. 10:15
e.  Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy ma prawo złożyć tylko jedną ofertę
f.  Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską lub czytelnym pismem.
g.  Oferta winna być trwale spięta, a każda kartka ponumerowana.
h.  Poprawki i skreślenia muszą być sygnowane podpisem osoby podpisującej ofertę.
i.  Nie spełnienie w/w warunków może skutkować odrzuceniem oferty.
j.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Data wytworzenia: 2020-12-14 09:50 Autor: Anna Bortniczuk-Juchimuk Data publikacji: 2020-12-14 09:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-13 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk